Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta»<br>«The Bulletin of Irkutsk State University» «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta»<br>«The Bulletin of Irkutsk State University»

«Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta»
«The Bulletin of Irkutsk State University»

Seriya «Psichologiya»
Series «Psychology»

Contacts

Irkutsk State University, Faculty of Psychology, office 407, Chkalov Str., 2, Irkutsk, 664003, Russia
Tel./fax: +7 (3952) 20-36-30
E-mail: izvestia_psy@isu.ru
Website: http://izvestiapsy.isu.ru/en/index.html
Editor-in-Chief: Dr. Sci. (Psychol.), Prof. I. V. Yaroslavtzeva
Assistant Editor: Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof. E. S. Lutoshliva