/en/research/izvestia/psy/psy_contacts/

«Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta»
«The Bulletin of Irkutsk State University»

Seriya «Psichologiya»
Series «Psychology»

Contacts

Irkutsk State University, Faculty of Psychology, office 407, Chkalov Str., 2, Irkutsk, 664003, Russia
Tel./fax: +7 (3952) 20-36-30
E-mail: izvestia_psy@isu.ru
Website: http://izvestiapsy.isu.ru/en/index.html
Editor-in-Chief: Dr. Sci. (Psychol.), Prof. I. V. Yaroslavtzeva
Assistant Editor: Cand. Sci. (Pedagog.), Assoc. Prof. E. S. Lutoshliva