Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>Review process «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>Review process
/en/research/izvestia/reviews/main/