/en/math_izv/last/

«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «MATHEMATICS»

«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «MATEMATIKA»

ISSN 1997-7670 (Print)

ISSN 2541-8785 (Online)