Isu - Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University») Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)
/en/math_izv/journal/