Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University») «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)
/en/math_izv/article/