Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>guide for submission, review and publication of the research paper «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>guide for submission, review and publication of the research paper
/en/research/izvestia/rules/