Isu - List of scientific specialties, series «Geoarcheology. Ethnology. Anthropology» List of scientific specialties, series «Geoarcheology. Ethnology. Anthropology»
/en/research/izvestia/list_geoarh/

List of scientific specialties, series «Geoarcheology. Ethnology. Anthropology»

List of scientific specialties in which «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Geoarcheologiya. Etnologiya. Antropologiya» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «Geoarcheology. Ethnology. Anthropology») publishes basic scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of sciences

07.00.06 Archaeology
07.00.07 Ethnography, Ethnology and Anthropology
25.00.25 Geomorphology and Evolutionary Geography