ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ЭУИС-ын РЕКТОРЫН БАЯРЫН ХҮЛЭЭН АВАЛТ
/mon/news/2016-2020/details/news-id6456
ЭУИС-ын РЕКТОРЫН БАЯРЫН ХҮЛЭЭН АВАЛТ
14 Nov 2018
04

Их сургуулийн жилийн ойн баярын өмнөхөн Белый дом д болсон хүлээн авалтан дээр олон тооны шагнал болон талархал гардуулж мөн ЭУИС-ийн хүндэт профессоруудын дипломыг гардууллаа.

24 images
 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_298794401.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_926108204.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/24.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:798", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E24%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "24"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/23.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E23%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "23"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/22.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E22%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "22"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/21.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E21%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "21"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/20.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E20%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "20"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/19.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E19%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "19"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/18.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E18%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "18"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/17.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E17%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "17"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/16.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E16%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "16"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/15.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E15%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "15"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/14.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E14%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "14"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_298794401.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_926108204.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/13.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:798", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E13%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "13"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/12.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E12%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "12"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/11.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E11%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "11"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/10.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E10%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "10"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/09.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E09%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "09"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/08.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E08%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "08"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/07.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E07%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "07"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/06.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E06%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "06"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/05.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E05%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "05"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/04.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E04%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "04"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/03.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/02.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/100_priem_rektora_BD_25102018/01.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'