ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн тугыг Эльбрусийн оргилд мандуулав
/mon/news/2016-2020/details/news-id6177
Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн тугыг Эльбрусийн оргилд мандуулав
16 Aug 2018
01

Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн 100 жилийн ойд зориулсан экспедиц нь Орос Европын хамгийн өндөр уулын оройд хүрчээ

9 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_810050344.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_646498460.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/09.jpg_230854756.jpg 1000w", "size": "w:1080,h:1080", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E09%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "09"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/08.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E08%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "08"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/07.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E07%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "07"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/06.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E06%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "06"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/05.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E05%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "05"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/04.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E04%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "04"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/03.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/02.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/pokorenie_Elbrusa_IGU/01.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'