ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Хэлний бэлтгэлийн сургуулийн ойн баяр
/mon/news/2016-2020/details/news-id4585
Хэлний бэлтгэлийн сургуулийн ойн баяр
18 Apr 2017
09

Хэлний бэлтгэлийн сургуулийн 50 жилийн ойд зориулж, 3 дугаар сарын 18нд хүндэтгэлийн арга хэмжээ болсон

9 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E09%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "09"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E08%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "08"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E07%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "07"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E06%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "06"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E05%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "05"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E04%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "04"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'