ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургууль Британийн QS (Quacquarelli Symonds) компанийн үнэлгээгээр "Хөгжиж буй Европ болон Төв Азийн" их сургуулиудын топ 200 дахин оров
/mon/news/2016-2020/details/news-id3838
Эрхүүгийн улсын их сургууль Британийн QS (Quacquarelli Symonds) компанийн үнэлгээгээр "Хөгжиж буй Европ болон Төв Азийн" их сургуулиудын топ 200 дахин оров
16 Jul 2016
reitng

Тус компанийн шинэ үнэлгээгээр Эрхүүгийн улсын их сургууль нь Ангар мөрний бүс нутгийн их сургуулиудын ганц сургууль болно 131-140 байр эзлэв.  ОХУ-ын их сургуулиудын (64 сургууль) дотор 37 байр эзлэв.