ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургууль болон Монгол улсын их сургууль хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна
/mon/news/2016-2020/details/news-id3719
Эрхүүгийн улсын их сургууль болон Монгол улсын их сургууль хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна
8 Jun 2016
01
null