/zh/news/2015-2019/details/news-id6167
日本暑期学校
10 八月 2018
1

伊尔库茨克国立大学学生参加了七月在金泽大学(日本)举办的为期三周国际暑期学校。

该活动在《国际大学交换项目(俄罗斯)》框架下举办。暑期学校的主题强调——平衡和谐的人与自然互动,保护自然生态系统,研究自然环境。


巴维尔•茹拉列夫,地理系4年级学生,专业是《生态和自然资源合理利用》:——这次的活动让我有机会看到日本的生态保护区,也了解到他们组织的特别之处。收获的知识和技能未来对专业有很大益处。

5 照片
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1516651097.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1341882970.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/5.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1133,h:850", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E5%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "5"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1516651097.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1341882970.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/4.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1133,h:850", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E4%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "4"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1516651097.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1341882970.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/3.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1133,h:850", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E3%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "3"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1516651097.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1341882970.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/2.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1133,h:850", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E2%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "2"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1516651097.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1341882970.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Japan_summer_school_072018/1.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1133,h:850", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E1%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "1"}'