/zh/news/2015-2019/details/news-id5578
蒙古中学生的俄语
28 二月 2018
01

在《俄语世界》基金会奖金范围内伊尔库茨克国立大学师范学院照例举办了俄语班。大批来自蒙古中学的7至12年级学生和陪同教师来学习俄语。


课程的特点之一,在日常生活环境中进行实习,比如,在商店,在使用交通工具过程中实习等。还有一个重要的时刻,参观伊尔库茨克中学时沉浸在语言氛围中。值得指出是,伊尔库茨克国立大学的师范学院为蒙古和伊尔库茨克州中学文化交流活动提供了平台。教学活动以蒙古和俄罗斯中学生和大学生的歌舞表演落幕。

26 照片
 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/82.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E82%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "82"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/77.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E77%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "77"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/71.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E71%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "71"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/70.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E70%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "70"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/67.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E67%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "67"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/63.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E63%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "63"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/56.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E56%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "56"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/53.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E53%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "53"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/50.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E50%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "50"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/48.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E48%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "48"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/47.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E47%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "47"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/42.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E42%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "42"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/39.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E39%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "39"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/36.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E36%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "36"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/35.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E35%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "35"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/34.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E34%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "34"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/33.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E33%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "33"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/31.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E31%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "31"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/28.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E28%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "28"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_354452080.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_959097842.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/21.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:759,h:504", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E21%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "21"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/17.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E17%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "17"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_354452080.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_959097842.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/14.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:759,h:504", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E14%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "14"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_873178470.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_695691822.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/11.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:773,h:513", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E11%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "11"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/04.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E04%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "04"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/03.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/rus_mir_kurs_Mong_ISU_16012018/01.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'