/zh/news/2015-2019/details/news-id4546
预备系五十周年纪念日
8 四月 2017
09

3月18日举办了纪念伊尔库茨克国立大学国际经济与语言学院预备系创办 50周年的盛大宴会。

预备系历史始于20世纪60年代。这一时期渴望在苏联的大学和中等专业学校留学的外国人数量增加了。

因此国内针对外国人创办了很多预备系,其中就包括1966年按照苏联高等教育部命令创办的伊尔库茨克国立大学针对外国人的预备系。该系是苏联最早一批同类系中的一个,也是当时西伯利亚唯一针对外国人的系。

最初的20年里只有蒙古人在我校预备系学习,后来还有来自柬埔寨、印度、非洲、阿富汗、叙利亚、约旦、中国、朝鲜等国的留学生。

如今176名外国人在我校预备系学经济、文科及理科。

9 照片
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/09.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E09%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "09"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/08.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E08%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "08"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/07.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E07%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "07"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/06.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E06%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "06"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/05.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E05%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "05"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/04.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E04%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "04"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/03.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/02.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/podfak17/01.JPG_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'