ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 1 ISU has ranked in the QS World University Rankings 2022
/mon/slides/2021-/details/

1 ISU has ranked in the QS World University Rankings 2022