Новости

Хэлний бэлтгэлийн сургуулийн ойн баяр

18.04.2017

+++ Ошибка масштабирования изображения "/Abitur/ru/news/images2017/podfak17/09.JPG" с использование параметров\в "w:200,h:-1,q:100". +++

Хэлний бэлтгэлийн сургуулийн 50 жилийн ойд зориулж, 3 дугаар сарын 18нд хүндэтгэлийн арга хэмжээ болсон

Архив